• home
  • star
  • sitemap
  • message
pz
Jesteś w: Strona główna st Aktualności st Komunikat Porozumienia Organizacji Lekarskich Z dnia 6 lipca 2012
a1a2a3

Strefa Członkowska

Statystyki

Odwiedziło nas: 1138261 osób.
Stronę przegląda: 1 użytkownik.

Komunikat Porozumienia Organizacji Lekarskich Z dnia 6 lipca 2012

Porozumienia Organizacji Lekarskich skupiające Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Federacja Pracodawców „Porozumienie Zielonogórskie”, Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków, Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia podkreśla stanowczo, że dotychczasowe formy „protestu receptowego”, w tym zwłaszcza wypisywanie leków na recepcie według wzoru NRL oraz stemplowanie recept pieczątką o treści „Refundacja leku do decyzji NFZ” są legalne co znajduje potwierdzenie w rozporządzeniu MZ w sprawie recept z dnia 8 marca 2012 r. 
 
Recepta według wzoru NRL i recepta z wyżej wymienioną pieczątka nie są receptami „nieważnymi” jak sugerują przedstawiciele NFZ i MZ. Niedopuszczalne są zatem jakiekolwiek szykany wobec lekarzy uczestników protestu stosowane przez pracodawców, NFZ lub kogokolwiek. 
 
Bezprawne jest natomiast doraźne podpisywanie przez Fundusz umów ze szpitalami na „przepisywanie” recept dla pacjentów, którzy otrzymali receptę według wzoru NRL i uważają ją za „nieważną”. 
Bezprawne jest również żądanie przez NFZ aby apteki i szpitale przekazywały Funduszowi dane lekarzy, którzy wypisują recepty według wzoru NRL lub stosują wyżej wymienione pieczątki. Narusza to przepisy o ochronie danych osobowych. 
 
POL z ubolewaniem stwierdza, że przedstawiciele NFZ i MZ posługują się dezinformacją i kłamstwem informując o istocie i przebiegu konfliktu między lekarzami a rządem dotyczącego wypisywanie recept refundowanych. 
 
Nie jest prawdą, że lekarze uciekają od odpowiedzialności za wypisywanie recept. Na 11 kar zaproponowanych przez NFZ w nowym wzorze umowy POL nie akceptuje tylko 2. POL nie zgadza się na karę 200 złotych za „nieprawidłowo wypełnioną receptę” bo określenie to jest na tyle ogólne, że może prowadzić samowoli kontrolerów NFZ. POL postuluje aby wyżej wymieniony zapis uzupełnić o warunek, że kara może być nakładana tylko wtedy gdy nieprawidłowość na recepcie uniemożliwi jej realizację. POL nie zgadza się również na karę 200 złotych za błędy popełniane przez lekarzy przy oznaczaniu na recepcie odpłatności za lek. 
 
Powodem naszego sprzeciwu jest fakt, że czynność ta nie należy do kompetencji lekarza, burzy relacje między pacjentem a lekarzem, jest niezwykle czasochłonna i zabiera lekarzowi czas który powinien przeznaczyć na leczenie. POL przypomina, że lekarze w Polsce NIGDY DOTYCHCZAS nie byli zobowiązani do oznaczenia odpłatności za lek na recepcie. Stało się to dopiero w roku 2012 i jest związane z wprowadzeniem – unikalnej w skali świata – zasady, że refundacja leku jest przypisana do wskazań zarejestrowanych przez producenta preparatu handlowego a nie do leku rozumianego jako substancja czynna. 
 
Ponadto POL wskazuje, że obowiązek oznaczania 100% odpłatności leku w wyżej wymienionym przypadku koliduje z prawem lekarza do wypisywania leków z użyciem nazwy międzynarodowej. Zgodnie z opinią konstytucjonalistów (prof. Marek Chmaj) Minister Zdrowia nie był upoważniony ustawowo do nałożenia na lekarzy takiego obowiązku. 
 
POL wzywa organizacje pacjentów do wyrażenia opinii w sprawie opisanego wyżej problemu. 
POL stwierdza z zadowoleniem, że dotychczasowy „protest receptowy” przyczynił się do upowszechnienia w społeczeństwie świadomości o szkodliwości wyżej wymienionego sposobu refundacji leków dla lekarzy i pacjentów. 
 
Chcąc uniknąć stwarzania pretekstu dla rządzących do stosowanie represji wobec lekarzy POL decyduje o zmianie dotychczasowej formy protestu i zaleca aby sprzeciw lekarzy wobec przepisów dotyczących wypisywania recept refundowanych i niektórych kar z tym związanych wyrazić poprzez: 
· powszechne stosowanie nazw międzynarodowych leków przy wypisywaniu recept, co chroni lekarzy przed obowiązkiem oznaczenia 100% odpłatności leków, gdy są one poza zakresem wskazań zarejestrowanych przez producenta 
· prowadzenie akcji informacyjnej wśród pacjentów o istocie problemu w tym stemplowanie recept pieczątką „Refundacja leku do decyzji NFZ” 

 
POL nadal uważa, że dotychczasowe zapisy o karach umownych zawarte we wzorze umowy upoważniającej do wypisywania recept refundowanych są nie do zaakceptowania ze względu na treść §9 ust. 1 pkt. 1 i 1a (kara 200 zł za „nieprawidłowo wypełnioną receptę” i 200 zł za błędne oznaczenie odpłatności za lek). 
 
POL domaga się rozmów między NFZ a reprezentacją POL i NRL w sprawie zmiany umowy upoważniającej lekarza do wypisywania recept refundowanych. Oczekujemy od organizacji reprezentujących pacjentów, że staną się mediatorami w tych rozmowach. 
 
Porozumienie Organizacji Lekarskich: 
Federacja Pracodawców „Porozumienie Zielonogórskie” – prezes Jacek Krajewski, 
Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia – prezes Andrzej Grzybowski, 
Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków – prezes Jacek Przybyło, 
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy – przewodniczący Krzysztof Bukiel dodano: 2012-07-06, 23:40
zdrowie
zdrowie
zdrowie
Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia - Prozumienie Zielonogórskie
ul. Piłsudskiego 12, 34-600 Limanowa
tel. (18) 33 72 527
Wszystkie prawa zastrzeżone © Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia | 2005-2023