• home
 • star
 • sitemap
 • message
pz
Jesteś w: Strona główna st Statut MZPOZ-PZ
a1a2a3

Strefa Członkowska

Statystyki

Odwiedziło nas: 1151783 osób.
Stronę przegląda: 1 użytkownik.

Statut MZPOZ-PZ

STATUT
MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA -
POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE 

(tekst jednolity)
 
§ 1
1. Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia - Porozumienie Zielonogórskie, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem podmiotów prowadzących na terenie województwa małopolskiego działalność w zakresie ochrony zdrowia.
2. Związek działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia 23.05.1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, ze zm.);
 2. niniejszego statutu;
 3. uchwał władz Związku.
§ 2
1. Związek działa pod nazwą: „Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia – Porozumienie Zielonogórskie”.
2. Terenem działalności Związku jest obszar RP, a siedzibą jest miasto Limanowa.
3. Związek posiada osobowość prawną.
4. Czas trwania Związku jest nieograniczony.
5. Związek może posługiwać się znakiem graficznym oraz używać nazwy skróconej MZPOZ-PZ.
§ 3
1. Podstawowym przedmiotem działalności Związku według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z), która opiera się głównie na pracy społecznej swoich Członków.
2. Do wykonywania swych zadań Związek może zatrudniać pracowników, jak również swoich członków.
3. Związek może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach w zakresie:
1) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1)
2)  działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (58.2)
3) drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (18.1)
4) reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.2)
5) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z)
6) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.7)
7) sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.5)
8) sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.6)
9) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. (47.4)10) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9)
11) działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (79.1)
12) działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.1)
13) działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (66.2)
14) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62.0)
15) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
16) działalność portali internetowych (63.12.Z)
17) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.1)
18) działalność prawnicza (69.10.Z)
19) działalność rachunkowo- księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
20) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
21) doradztwo związane z zarządzaniem (70.2)
22) badania i analizy techniczne (71.20)
23) reklama (73.1)
24) działalność związana z zatrudnieniem (78.)
25) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.1)
26) działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)
27) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
28) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nieklasyfikowana (74.90.Z)
29) pozaszkolne formy edukacji (85.5)
30) praktyka lekarska (86.2)
31) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (86.9)
 
4. Dochód z działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Związku.
5. O podjęciu działalności gospodarczej i rodzaju tej działalności decyduje Zarząd Związku.
6. Związek może przystępować do federacji i konfederacji związków pracodawców oraz stowarzyszeń i innych organizacji, również w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 
§ 4
Celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec: dysponentów środków publicznych i prywatnych przeznaczonych na ochronę zdrowia, w tym zwłaszcza wobec Narodowego Funduszu Zdrowia lub instytucji wykonujących funkcje tego Funduszu, organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych pracowników; oraz współudział w tworzeniu koncepcji ochrony zdrowia, a także dbanie o podwyższenie standardu usług medycznych oraz zaspakajanie wszelkich organizacyjnych, prawnych, gospodarczych potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz działanie na rzecz rozwoju gospodarczego.

§ 5
Związek realizuje swoje cele w szczególności przez:
1)  prowadzenie w imieniu członków negocjacji ze związkami zawodowymi, organami władz państwowych i samorządowych, administracją rządową w sprawach dotyczących żywotnych interesów członków Związku; 
2) prowadzenie wszelkich negocjacji i uzgodnień z dysponentami środków publicznych i prywatnych przeznaczonych na ochronę zdrowia, dotyczących umów zawieranych przez członków;
3) udział przedstawicieli Związku w negocjacjach prowadzonych przez członków;
4) udział przedstawicieli Związku w polubownym rozstrzyganiu sporów pomiędzy członkami Związku, a także członków Związku z innymi podmiotami;
5) organizowanie szkoleń, udzielanie porad i konsultacji dla swoich członków;
6) informowanie członków o projektowanych zmianach legislacyjnych;
7) prowadzenie działalności wydawniczej, naukowej i popularnonaukowej w szczególności poprzez kolportaż czasopism;
8) 
prowadzenie badań rynku; doradztwa ekonomicznego na rzecz członków, wykonywanie ekspertyz
9) konsultacje założeń i projektów aktów prawnych.
10) tworzenie funduszy celowych
11) prowadzenie doradztwa finansowego
12) promocję przedsiębiorczości;
13) prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu;
14) 
podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
15) 
promowanie nowych technologii oraz działań innowacyjnych w gospodarce;
16) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych, programów ramowych oraz innych potencjalnych źródeł finansowania.
 
§ 6
Przy realizacji celów Związek współpracuje z innymi związkami oraz organizacjami działającymi w ochronie zdrowia, w szczególności ze związkami zawodowymi oraz innymi związkami pracodawców, izbami lekarskimi i organizacjami broniącymi praw pacjentów.
§ 7
Członkiem Związku może być:
1) osoba prawna;
2) osoba fizyczna;
3) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
-prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, które udzielają świadczeń zdrowotnych i zatrudniają pracowników.
 
§ 8
1. Członek Związku ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Związku;
2) brać udział we wszystkich formach działalności Związku.
2. W imieniu członków Związku będących osobami prawnymi oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, prawa członków wykonują członkowie ich organów statutowych lub inne delegowane osoby.
 
§ 9
Członek jest zobowiązany:
 1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku;
 2. uczestniczyć w realizacji celów statutowych;
 3. regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 10
1. Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków Związku podejmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata.
2. Do deklaracji dołączyć należy:
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
2) dokument potwierdzający wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzony przez wojewodę.
3. Do kandydatów, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się zasady określone  w § 11 ust.3  

§ 11
1. Członkostwo ustaje w razie:
1) dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Związku;
2) wykluczenia przez Walne Zgromadzenie Członków - w razie istotnego naruszenia postanowień statutu lub uchwał organów Związku oraz nieprzestrzegania postanowień Zarządu.
3) zaprzestania prowadzenia działalności lub utraty statusu pracodawcy przez okres ponad 90 dni;
4) śmierci członka;
5) skreślenia przez Zarząd Związku z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 3 miesiące;
2. Członkostwo zostaje zawieszone, jeżeli członek zalega z opłacaniem składek członkowskich przez okres dwóch miesięcy.
3. O zawieszeniu bądź skreśleniu z listy członków decyduje Zarząd Związku. Od decyzji Zarządu o zawieszeniu bądź skreśleniu z listy przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji Zarządu. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Zarządu, który zobowiązany jest przestawić je najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 12
1. Członek ma prawo do czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkom Związku przysługuje prawo wnoszenia do władz Związku uwag oraz propozycji dotyczących form jego działalności.
2. Do obowiązków członka należy:
1) przestrzeganie postanowień Statutu Związku, uchwał oraz postanowień organów  Związku;
2) branie czynnego udziału w pracach Związku;
3) opłacanie składek;
4) dbanie o dobre imię Związku;
5) udzielanie pomocy w tworzeniu i realizacji wspólnych przedsięwzięć Związku.
 
§ 13
1. Organami Związku są:
1) Walne Zgromadzenie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Walne Zgromadzenie Członków zostaje zastąpione Walnym Zgromadzeniem Delegatów w momencie, gdy liczba członków Związku przekracza 200.
3. Wszelkie postanowienia odnoszące się do Walnego Zgromadzenia Członków dotyczą także Walnego Zgromadzenia Delegatów.
4. Delegatów powołują zgromadzenia członków oddziałów według procedury ustalanej przez Zarząd Związku.
5. Jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Związku zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania.
6. Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptowania członków w razie konieczności uzupełnienia składu organów w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych członków organów nie może przekroczyć 1/3 liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 14
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Związku i może obradować jako Zwyczajne bądź Nadzwyczajne:
2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego, który jest jednocześnie rokiem obrachunkowym.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd informuje każdego z członków minimum 14 dni przed terminem listami poleconymi lub drogą elektroniczną na adres wskazany uprzednio w tym celu przez członka Zawiązku lub poprzez przekazanie zawiadomienia osobiście -za potwierdzeniem odbioru.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów.
       1. W I terminie – przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków,
       2. W II terminie – wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od I terminu – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.
 
§ 15
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, bądź co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Związku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd drogą elektroniczną lub sms w terminie minimum 3 dni od daty zgłoszenia wniosku oraz obraduje i podejmuje decyzje przede wszystkim w sprawach, dla których zostało zwołane.
 
§ 16
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
 1. uchwalanie programu działania Związku;
 2. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, Skarbnika pełniącego równocześnie funkcję vice Prezesa i członków Zarządu;
 3. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 5. udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
 6. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną;
 7. uchwalanie statutu i jego zmian;
 8. podejmowanie uchwał o przynależności do związków oraz innych organizacji społecznych;
 9. podejmowania uchwał w sprawie nabywania bądź zbywania nieruchomości;
 10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku;
 11. sprawy zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia Członków innymi postanowieniami statutu.
2. Uchwały w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością  głosów.
3. Wszystkie wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej w drodze uchwały.

§ 17
1. Zarząd liczy od trzech do piętnastu członków.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z powodu rezygnacji z funkcji, rezygnacji z członkostwa MZPOZ-PZ, śmierci, bądź odwołania przez Walne Zgromadzenie.
4. Członek Zarządu nie może wchodzić równocześnie w skład Komisji Rewizyjnej.            
5. W skład Zarządu wchodzi Prezes, Skarbnik pełniący równocześnie funkcję v-ce Prezesa oraz członkowie Zarządu.
6. Po upływie kadencji Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje do czasu wyboru członków nowego Zarządu.

§ 18
Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Związku;
2. zwoływanie oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
3. kierowanie całokształtem działalności Związku;
4. uchwalanie budżetu Związku;
5. powoływanie komisji lub innych organów doradczych oraz nadzorowanie ich działalności;
6. zarządzanie majątkiem i finansami Związku;
7. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich;
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia, wykreślenia bądź zawieszenia członka Związku;
9. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania i likwidowania oddziałów terenowych;
10. podejmowanie uchwał w sprawie odwołania członków zarządu oddziału w uzasadnionych przypadkach;
11. podejmowanie uchwał, po wcześniejszej konsultacji z przedstawicielami oddziałów terenowych, w sprawie przystępowania Związku do federacji i konfederacji związków pracodawców oraz stowarzyszeń i innych organizacji, również w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
12. ustalanie wysokości diet i zasad zwrotów kosztów podróży ponoszonych przez osoby delegowane na posiedzenia organów statutowych Federacji Porozumienia Zielonogórskiego.
§ 19
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes, w razie jego nieobecności v-ce prezes  lub wyznaczona przez nich osoba.
3. Prezes kieruje pracami Zarządu, Zarząd może upoważnić imiennie wskazaną osobę do reprezentowania Związku poprzez udzielenie jej pełnomocnictwa. Odwołanie pełnomocnika następuje w drodze uchwały Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
§ 20
Oświadczenia woli w imieniu Związku składa łącznie dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub v-ce Prezes. Do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym także w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w imieniu Związku upoważnionych jest trzech członków Zarządu działających łącznie w tym Prezes i Skarbnik.
 
§ 21
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
4. Po upływie kadencji członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje do czasu wyboru członków nowej Komisji Rewizyjnej.
5. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

§ 22
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie okresowych (co najmniej raz w roku) kontroli statutowej i finansowej  działalności Związku;
2) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności;
3) wnioskowanie o udzieleniu absolutorium Zarządowi Związku.
 
 2. W celu wykonywania swych zadań Komisja Rewizyjna może:
1) żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności;
2) w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości, określić terminy ich usunięcia.
 
§ 23
1. Związek może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, zwane dalej oddziałami.
2. W celu powołania oddziału Zarząd Związku może wyznaczyć pełnomocnika na danym terenie.
3. Misja pełnomocnika kończy się w momencie powołania zarządu oddziału.
4. Oddziały terenowe powstają na podstawie uchwały Zarządu Związku podejmowanej na  wniosek zainteresowanych członków z danego terenu.
5. Siedzibę, organizację i zasady działania oddziału ustala Zarząd Związku.
6. Oddział może posługiwać się nazwą i pieczęcią Związku, zawierającą pełną nazwę Związku z dodatkiem "Oddział" oraz określeniem siedziby oddziału.
7. Władzami oddziału są:
1) zebranie członków oddziału
2) zarząd oddziału
8. Zebranie członków oddziału powołuje i odwołuje członków zarządu oddziału, ustanawia wytyczne dla działalności zarządu oddziału, powołuje i odwołuje delegatów oddziału.
9. Zarząd oddziału reprezentuje oddział, kieruje jego bieżącą działalnością, zarządza finansami oddziału, pilnuje przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Związku na swoim terenie.
10. Zarząd oddziału odpowiada za swoje działania przed Zarządem Związku.
11. Zarząd oddziału liczy 2 do 3 osób.
12. Skarbnik zarządu oddziału kontroluje prawidłowe i terminowe opłacanie składek członkowskich przez członków oddziału.
 
§ 24
1.  Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2.  Fundusze Związku powstają z:
 1. wpisowego i składek członkowskich;
 2. darowizn, spadków i zapisów;
 3. wpływów z własnej działalności statutowej;
 4. dochodów z działalności gospodarczej;
 5. dochodów z majątków organizacji;
 6. dotacji.
3. Majątkiem i funduszami Związku zarządza Zarząd.
4. Zarząd Związku przekazuje 30% zebranych od członków danego oddziału    składek na uzasadnione potrzeby tego oddziału, pod warunkiem opłacenia wszystkich wymaganych składek przez członków oddziału.
  
§ 25
1. Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 osób uprawnionych do głosowania.
2. Rozwiązanie Związku może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością 4/5 głosów w obecności co najmniej 1/2 osób uprawnionych do głosowania.
3. Uchwała o rozwiązaniu Związku powinna określać sposób likwidacji Związku oraz cel na jaki nastąpi przekazanie majątku.

§ 26
1. W sprawach spornych interpretacji statutu dokonuje Zarząd w formie uchwały.
2. Niniejszy statut został przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Małopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia - Porozumienie Zielonogórskie w dniu 23 maja 2015 roku.
 
 
 
 
 
 
 
zdrowie
zdrowie
zdrowie
Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia - Prozumienie Zielonogórskie
ul. Piłsudskiego 12, 34-600 Limanowa
tel. (18) 33 72 527
Wszystkie prawa zastrzeżone © Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia | 2005-2023